Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek

W związku z Miesiącem Bibliotek, który w październiku 2019 roku odbywa się pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE….. zapraszamy uczniów do udziału w akcjach promujących czytelnictwo, książki i bibliotekę szkolną:
- Konkurs na ,,Najlepszego Czytelnika Miesiąca Październik”regulamin w zał.1 oraz konkurs fotograficzny ,,Jesienny portret z książką” regulamin w zał. 2

Konkursy trwają do 31 października. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zapraszamy także do obejrzenia wystawy:  Książka zawsze ,,modna” oraz udziału  w ,,Randce w ciemno” z książką w szkolnej bibliotece.


Konkurs na  „Najlepszego Czytelnika Miesiąca Październik” - (załącznik 1)

Cele konkursu:
- Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej
- Utrwalanie nawyku obcowania z książką
- Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
- Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur.
- Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół  Nr 3 w Skierniewicach. Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.11.2019r.

Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbędzie się na apelu podsumowującym I semestr.

 

Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książką”  - (załącznik 2)

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa
- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach.
2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
4. Zdjęcie – odbitka czarno-biała, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 20 x15 cm.
5. Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora.
6. Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 października 2019r. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.11.2019r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom. Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbędzie się na apelu podsumowującym I semestr.

Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii innych autorów,
- posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na  
  siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.

L. Rodziewicz 02.10.2019