Zajęcia koła biologicznego są zajęciami pozalekcyjnymi, prowadzonymi przez nauczyciela biologii mgr Alicję Roszkowską.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Tematyka zajęć koła biologicznego jest różnorodna i zależna od pory roku. Treści realizowane na spotkaniach mają poszerzyć wiadomości uczniów a także dają możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania.
Zajęcia koła dają możliwość samorealizacji, łączą teorię z praktyką oraz pozwalają na odkrywanie tajników biologii poprzez doświadczenia.
W porze wiosennej i letniej organizujemy zajęcia terenowe w Bolimowskim Parku Krajobrazowym, warsztaty przyrodnicze, rajdy rowerowe i wycieczki piesze.

Cele zajęć:
•    Rozwijanie zainteresowań biologicznych,
•    Skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego,
•    Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji, dostrzegania i interpretowania
     zjawisk przyrodniczych,
•    Prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych,
•    Dostrzeganie walorów przyrodniczych naszego regionu,
•    Rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej,
•    Uczestnictwo w konkursach, kampaniach i akcjach o tematyce przyrodniczej,
•    Kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego,
•    Wyzwalanie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,
•    Integrowanie uczniów z różnych klas wykazujących wspólne zainteresowania. 


Serdecznie zapraszamy:
Alicja Roszkowska