Szkoła nasza jest placówką z 90-letnią tradycją i wieloma sukcesami. Warto poznać jej historię.

Okres przedwojenny
Szkoła Handlowa w Skierniewicach powstała jesienią 1924 r., a działalność rozpoczęła w styczniu 1925 r. Jej pełna nazwa brzmiała: Szkoła Handlowa Koedukacyjna Polskiej Macierzy Szkolnej w Skierniewicach. Organizatorem i pierwszym dyrektorem został Tadeusz Sielużycki. Szkoła Handlowa była szkołą trzyletnią, na podbudowie sześcioklasowej szkoły powszechnej. 
W początkach swego istnienia placówka korzystała z lokalu pensji żeńskiej, a jesienią 1925 r. została przeniesiona do budynku Szkoły Powszechnej Nr 1 przy ulicy Mickiewicza. W 1926 r. uzyskała lokal przy ulicy Lelewela 16, który został przystosowany do jej potrzeb. Pierwsi absolwenci (13 osób) opuścili szkołę w 1927 roku. Źródłem jej utrzymania w okresie przedwojennym było czesne opłacane przez uczniów i subsydia Ministerstwa. 
W ciągu kolejnych lat działalności placówka zmieniała swoją nazwę i profil organizacyjny. W 1930 r otrzymała nazwę: 4 - ro Klasowa Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Koła PMS w Skierniewicach, którą w 1936 r. zmieniono na Gimnazjum Kupieckie. 
Równolegle z pracą dydaktyczną w szkole realizowano zadania wychowawcze. Aktywnie działały: samorząd uczniowski, chór, harcerstwo, spółdzielnia uczniowska, PCK, biblioteka, kasa oszczędności, liczne koła – polonistyczne, ekonomiczne, historyczne, krajoznawcze i sportowe. W okresie międzywojennym w szkole pracowali m.in. następujący nauczyciele : dyrektor - Tadeusz Sielużycki, Helena Sielużycka, Zofia Cichocka, Maria Szuchowa, Leopold Gazurek, Zenon Kościelski, ks. Walenty Zasada, Anatoliusz Tarnowski, Zofia Tarnowska, Tadeusz Rembowski, Aleksander Ratyński, Artur Wittenberg, Alicja Wittenberg, Hanna Sacharko-Drozdowa.

Trudne lata wojny i okupacji hitlerowskiej
Rok szkolny 1939/1940 rozpoczął się dopiero w listopadzie. Część budynku szkoły została zniszczona podczas bombardowania. Własnym wysiłkiem usunięto gruz i przygotowano placówkę na przyjęcie uczniów. Nauczyciele, oprócz legalnej działalności, rozpoczęli tajne nauczanie. 
Kolejny rok szkolny - 1940/1941 przyniósł zmiany organizacyjne i wprowadzono nowy program nauczania. Szkoła została podporządkowana władzom miejskim, otrzymała nazwę Städtische Handelsschule in Skierniewice i funkcjonowała oficjalnie jako 2-klasowa niższa szkoła zawodowa. Licznie zwiększyło się grono nauczycielskie i wzrosła liczba młodzieży, ponieważ była to jedyna w mieście działająca legalnie szkoła średnia. Uczęszczanie do niej ułatwiało działalność konspiracyjną, a zarazem chroniło przed wywozem na roboty do Niemiec.
Znaczna część młodzieży brała udział w konspiracji, działając w tajnej organizacji wojskowej. Już wiosną 1940 r. powstał zastęp Szarych Szeregów, a następnie koło PCK. W szkole znajdował się magazyn broni i zakazanej literatury. Wielkie zasługi w pracy konspiracyjnej miał woźny pan Józef Szymański. To on opiekował się zmagazynowaną bronią i przechowywał zakazane książki. 
W okresie okupacji kierownictwo placówki spoczywało w rękach wielkiego patrioty Anatoliusza Tarnowskiego. Pracę rozpoczęli nowi nauczyciele tacy jak: Henryk Więckowski, Helena Tarnowska, Władysław Kraska, Józef Holewiński, Władysława Smółkowa, Jan Jędrzejewski, Tadeusz Łaszcz, Irena Dmochowska, Zofia Froelich, Maria Proficowa, ks. Jerzy Miecznikowski i inni. Działalność szkoły w tym okresie miała wielkie znaczenie, gdyż jako jedyna legalna szkoła średnia przygotowywała do zawodu młodzież ze Skierniewic i okolic.

Lata powojenne 
Po wyzwoleniu placówka miała charakter prywatny. Nosiła nazwę Gimnazjum Kupieckie (4-klasowe). Jednocześnie utworzono pod tym samym kierownictwem Liceum Administracyjne. W roku 1946 upaństwowiono najpierw Liceum Administracyjne, a następnie Gimnazjum Kupieckie. Szkoła przyjęła nazwę Państwowe Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjne w Skierniewicach. 
W tym okresie następowały również częste zmiany kadrowe. W 1948 r. stanowisko dyrektora szkoły objął Marian Christiani, w 1950 r. dyrektorem został Janusz Tulczyński, a po nim, w 1952 r. Tadeusz Januszewski. W kolejnych latach rozpoczęli pracę nauczyciele, m.in.: Aleksander Główka (późniejszy wicedyrektor placówki), Maria Loga, Zenon Skupiński, Ida Iwidzka, Antonina Panasiuk, Olga Steciuk, Wiktoria Olejko, Zdzisław Przeździecki, Stanisław Smoliński. 
W roku 1955 stanowisko dyrektora szkoły objął Józef Przybylski. Placówka poszerzała zakres swojej działalności, oprócz zajęć dydaktycznych rozwijała się praca pozalekcyjna, której jedną z form były koła zainteresowań. 
W latach 1955 – 1957 nad szkołą zawisła groźba całkowitej likwidacji. W związku z tym zaczęto ograniczać limit przyjęć uczniów. Zmniejszyła się liczba klas i uczących nauczycieli. Jednak dzięki staraniom rodziców uczniów i poparciu władz powiatowych szkołę utrzymano, nadając jej inny charakter - powstało Technikum Ekonomiczne. Pierwszy nabór do szkoły opartej na nowych zasadach, nastąpił w roku szkolnym 1957/1958. 
Pod kierunkiem dyrektora Przybylskiego pracowało wielu młodych nauczycieli m.in.: Zbigniew Kamiński, Józef Sikorski, Mieczysław Kmita, Krystyna Czapska, Janina Zabłocka-Skwarna, Barbara Łazęcka, Ignacy Stańczyk, Grażyna Zięta, Jadwiga Kołodziejczyk, Zbigniew Zdziarski, Zenon Wolski, Mieczysław Czesnel, Elżbieta Lelonkiewicz, Leonard Stolla, Barbara Kocik-Zajączkowska, Ewa Skarżyńska, Zofia Giertch, Zbigniew Wojski, Halina Murgrabia, Zuzanna Wiączek, Marta Kaniowska (od 1 września 1973/1974 r. pełniąca funkcję dyrektora szkoły).
Pierwszy zjazd w dziejach szkoły odbył się 19-20 września 1959 r., a w 
1974 r. placówka obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Przez pół wieku szkołę opuściły setki dobrze wykształconych absolwentów.

Szkoła z dwoma adresami
Czasy i nazwy placówki ulegały zmianie. Odchodzili i przychodzili nowi nauczyciele, a nasza Szkoła nadal jak najlepiej spełniała swoje funkcje: dydaktyczną i wychowawczą.
W latach 1975 – 1985 jej dyrektorem był Marian Stopiński, któremu w kierowaniu placówką pomagała Elżbieta Lelonkiewicz, pełniąca funkcję wicedyrektora. 
1 września 1974 r. w wyniku zmiany organizacyjnej - powstał Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, w którego skład weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, a od 1975 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilach: sprzedawca, krawiec odzieży damskiej lekkiej, szwacz i klasa wielozawodowa. 
Młodzieży przybywało, zatrudnieni zostali nowi profesorowie m.in.: Maria Rozbicka-Caban, Jadwiga Dura–Tomaszewska, Henryka Rutkowska–Szymczak, Teresa Podwysocka, Jadwiga Klimczak, Zofia Zasępa, Jadwiga Śliwińska, Sylwestra Duszyńska, Iwona Mizerska, Aniela Krajewska, Jan Dzięcioł, Bronisław Markuszewski, Andrzej Gontarek, który w latach 1985 - 1988 r. pełnił funkcję dyrektora. Po nim najkrócej (miesiąc) pełniącą obowiązki dyrektora była Bożena Jakubowska.
W latach 1988 – 1995 placówką kierował Sławomir Broniarz. W tym czasie zmieniły się też jej warunki lokalowe. Zrezygnowano z budynku przy ul. Bielańskiej, na rzecz  lokum przy ul. Rybickiego (przy ZSZ Nr 2), a w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku przy ul. Lelewela powstały dobrze wyposażone pracownie krawieckie. 
W 1990 roku obok istniejącej Szkoły Zawodowej powstało Technikum Odzieżowe, kształcące młodzież w zawodzie technik technologii odzieży. W klasach odzieżowych pracowali następujący nauczyciele uczący przedmiotów teoretycznych – Kazimiera Bors, Grażyna Motylewska, Grażyna Wysocka, Anna Wójcik, Bogusław Jezierski oraz uczący praktycznej nauki zawodu – Anna Janus, Jolanta Stawińska, Halina Wiesiołek, Marianna Wójcicka, Marta Lipiec, Ewa Maciejewska, Irena Reszka.
4 maja 1989 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Wincentego Rzymowskiego i wręczenia sztandaru ufundowanego przez Stronnictwo Demokratyczne. Dużym świętem dla placówki był zorganizowany 21 maja 1994 r. II Zjazd Absolwentów.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1992/1993 utworzono klasę Liceum Handlowego, a następnie od 1 września 1996 r. rozpoczęto nabór do Technikum Hotelarskiego. W ten sposób wyszliśmy naprzeciw potrzebom rozwijającego się sektora usług  hotelarskich w regionie i kraju. 
W latach 1995 – 2006 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił Tadeusz Roszkowski, który od początku swojej kadencji walczył o wysoką pozycję szkoły w Skierniewicach, a za cel nadrzędny uznał uzyskanie własnego, odrębnego budynku dla placówki. Przez wiele bowiem lat szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach: przy ulicach Lelewela – Bielańska, a później Lelewela – Rybickiego. Warunki pracy nie były komfortowe - ograniczona liczba sal lekcyjnych, nieustanna konieczność przemieszczania się podczas przerw ze szkoły do szkoły - jednak atmosfera pracy była bardzo miła. Dzięki wytrwałości i usilnym staraniom dyrektora Tadeusza Roszkowskiego szkoła otrzymała swoją siedzibę przy ul. Działkowej 10.
 
Szkoła „Pod lasem”
14 lutego 2000 r. szkołę przeniesiono do obecnej siedziby przy ulicy Działkowej 10. Młodzież rozpoczęła naukę w czystych i przestronnych salach lekcyjnych. W roku szkolnym 2003/2004 został oddany kolejny pawilon tzw. blok „C”, a  w 2006 r. nowoczesny blok sportowy. 
Od 1 września 2000 r. placówka poszerzyła swoją ofertę o Liceum Ogólnokształcące. W kolejnych latach utworzone zostały nowe kierunki nauczania: technik organizacji usług gastronomicznych – rok szk. 2007/2008 (od 2012 r. nazwa brzmi: technik żywienia i usług gastronomicznych), technik obsługi ruchu turystycznego – rok szk. 2011/2012. Oba cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie  uczący się w tych klasach wykazują się dużym zdyscyplinowaniem, dokładnością, komunikatywnością i zaangażowaniem w pracę  na rzecz szkoły, miasta oraz regionu.
W grudniu 2006 r. dyrektorem szkoły został Henryk Kobyłecki (dotychczas pełniący funkcję wicedyrektora), a jego zastępcami: Elżbieta Kowalska i Małgorzata Podkońska. Dyrekcja szkoły ambitnie buduje wizerunek nowoczesnej i atrakcyjnej pod względem dydaktycznym oraz wychowawczym placówki. Dzięki staraniom dyrektora Henryka Kobyłeckiego i przychylności władz Miasta Skierniewice w 2012 r. został oddany „Orlik” składający się z dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową. Jesteśmy szkołą, która oferuje warunki kształcenia na miarę XXI wieku i zapewnia wysoki jego poziom.
26 września 2009 r. szkoła nasza obchodziła jubileusz 85-lecia. Z tej okazji odbył się także III Zjazd Absolwentów Handlówki, Ekonomika oraz ZSZ Nr 3 w Skierniewicach. Był on okazją do wielu wzruszających spotkań po latach.
Sukces szkoły to zasługa nas wszystkich, to nie tylko ukierunkowane na ciągły jej rozwój starania dyrekcji, ale ciężka praca całego jej grona pedagogicznego, zaangażowanie pracowników, uczniów i osób, dla których funkcjonowanie placówki nie jest obojętne. Podejmowanie wielu skutecznych działań, w tym na przykład pozyskanie środków z Unii Europejskiej, pozwoliło  poszerzyć bazę szkoły o nowe pomoce dydaktyczne, zwiększyć jej atrakcyjność, udoskonalić warunki pracy. Zaowocowało to wyższymi wynikami w nauce, sporcie oraz sukcesami naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. W rankingu „Perspektyw” w roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy tytuł „Najlepsze Technikum w województwie łódzkim”.
Uczniowie klas technikum korzystają z profesjonalnie przygotowanych pracowni, dzięki temu mają możliwość poznania różnorodnych stanowisk pracy i instytucji. Doskonalą swoje umiejętności odbywając praktyki zawodowe w bankach, przedsiębiorstwach oraz renomowanych hotelach.
W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczyciele naszej szkoły opracowali autorskie programy nauczania: Elementy biotechnologii, Przewodnik przyrody, Alternatywne źródła energii, Edukacja filmowa, Edukacja prawna, Multimedia i grafika komputerowa. Młodzież chętnie uczestniczy w zaproponowanych zajęciach i zdobywa nowe wiadomości. 
Pracę dyrekcji i nauczycieli wspierają pedagodzy, doradca zawodowy oraz Samorząd Uczniowski. W szkole prowadzonych jest wiele działań profilaktycznych oraz charytatywnych.
Organizowane są konkursy, happeningi, koncerty profilaktyczne oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów. Młodzież brała udział w programach profilaktycznych: ,,Powiedz nie trądzikowi”, ,,Rak szyjki macicy”, „Stres pod kontrolą”, „Zielone jabłuszko zamiast papierosa”, „Stop dopalaczom”, „Niebieska  linia – Stop agresji i przemocy”.
W wielu ważnych wyborach pomaga młodzieży doradca zawodowy, który udziela indywidualnych porad, a także prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące oraz przygotowujące do świadomego planowania kariery. Współpracuje on z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Urzędem Pracy. 
W szkole działa aktywnie Samorząd Uczniowski, który dba o klimat panujący w placówce poprzez organizację wielu imprez i uroczystości takich jak: Dzień Edukacji Narodowej zwieńczony wyborem „Nauczyciela Roku”, Mikołajki połączone z konkursem „Mam Talent”, Walentynki, Dzień Wiosny, gdy wszyscy ubierają się na zielono. Samorząd Uczniowski prezentuje aktualnie podejmowane inicjatywy oraz bieżące dokonania uczniów. Ważne informacje zamieszczane są także na stronie internetowej szkoły, za pośrednictwem której młodzież ma możliwość zgłaszania problemów do Rzecznika Praw Ucznia. Przedstawiciele naszej szkoły podejmują także działania w Młodzieżowej Radzie Miasta. 
Młodzież chętnie włącza się w zbiórki charytatywne, którym patronuje szkolny Wolontariat. Organizowane są akcje  na rzecz potrzebujących, m.in. „Szlachetna paczka”, „Ciacho”, zbiórki pieniędzy dla ludzi chorych, potrzebujących finansowego wsparcia na leczenie, czy sprzęt rehabilitacyjny.
Rozwój zainteresowań, rozbudzanie pasji i wrażliwości na otaczający świat, kształtowanie aktywnej postawy, to na równi z pracą dydaktyczną, główne priorytety w pracy z młodzieżą w ZS Nr 3. Udział w zajęciach to dla uczniów, nie tylko forma poszerzania swojej wiedzy, ale też doskonały sposób spędzania czasu wolnego. Młodzież może wybrać coś dla siebie z wielu kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. W szkole istnieją: Naukowe Koło Geograficzne, Koło Polonistyczne, Szkolny Klub Europejski, Koło Biologiczne, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, Koło ekonomiczne SKALA – Szkolne Koło Absorbujące Ludzi Ambitnych, Koło Fizyczne, Koło Matematyczne, Koło Strzeleckie, Zespół Sportowo – Taneczny Adrenalina, Szkolne Koło PCK, chór i radiowęzeł. 
Dnia 3 października 2014 r. obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia szkoły, który stał się także okazją do zmiany jej nazwy oraz patrona. W drodze głosowania, w którym brali udział nauczyciele, uczniowie i rodzice, została nim poetka polska Wisława Szymborska. Szkoła nosi obecnie nazwę Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach. Dzięki darczyńcom placówka otrzymała nowy Sztandar.