Akademia wysokich lotów.

 - Opis projektu Akademia wysokich lotów.
- Regulamin projektu Akademia wysokich lotów.
- Lista przyjętych.
- Rekrutacja listy imienne.
- Rekrutacja - podział na zajęcia.
- Rekrutacja tabela.

Spis załączników:
Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 2 – Formularz danych osobowych uczestnika projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 3 – Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 4 - Umowa uczestniczenia w projekcie „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 5 - Umowa o staż.
Załącznik 6 – Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.
Załącznik 7- Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.
Załącznik 8 - Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.
Załącznik 9 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego.
Załącznik 10 – Protokół egzaminu praktycznego potwierdzający nabycie umiejętności .
                              i kompetencji zawodowych w ramach projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 11 – Dziennik przebiegu stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 12 - Formularz monitoringu.
Załącznik 13 - Formularz wypłaty stypendium stażowego oraz zwrotu kosztów przejazdu.
Załącznik 14 - Formularz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Akademia wysokich lotów”.